Atsiskaitymo politika

PREKIŲ PIRKIMO, PARDAVIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
 2. „Michaelson Boutique“ elektroninės parduotuvės Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, parengtų vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir poįstatyminiais aktais bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 3. Patvirtindamas pirkimą ar registraciją „Michaelson Boutique“ elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti ir patvirtinti sutikimą su šiomis Taisyklėmis.

 4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas naudotis „Michaelson Boutique“ elektronine parduotuve ir gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

 5. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia neteisingus duomenis, Pardavėjas įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

 6. Pirkėjas atsakingas už savo prisijungimo duomenų neatskleidimą tretiesiems asmenims. Jei tretieji asmenys daro veiksmus iš Pirkėjo paskyros, Pardavėjas tokią situaciją priima, kaip Pirkėjo sąmoningai daromus veiksmus.

 7. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus šiose Taisyklėse apibrėžtus punktus, Pardavėjas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą Pirkėjui.

 8. Registruotis ir pirkti prekes interneto parduotuvėje turi teisę tik asmenys nuo 20 metų.

 9. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes šiose Taisyklėse numatyta tvarka.

 10. Atsiskaitymas už prekes vyksta  naudojantis elektoninėje parduotuvėje įdiegta PayPal  ir OPAY platformomis.

 11. Prekių kainos interneto parduotuvėje ir suformuotame krepšelyje nurodomos eurais su PVM.

 12. Su prekių pristatymu Pirkėjas privalo susipažinti skyriuje “Prekių atsiėmimo ir pristatymo sąlygos”.

 13. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

 14. Kai be svarių priežasčių Pirkėjas, prekių atsiėmimo / pristatymo metu atsisako priimti prekes, Pardavėjas turi teisę pareikalauti, kad Pirkėjas padengtų prekių gražinimo išlaidas.

 15. Jeigu Pirkėjas priėmęs prekę pastebi neatitikimą, gamyklinius ar kitus defektus, turi teisę nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo atsiėmimo / pristatymo) apie tai informuoti Pardavėją, pateikdamas raštišką prašymą elektroniniu paštu (nurodant grąžinimo priežastį, užsakymo numerį, prekių kiekį ir pavadinimus). Pardavėjas gavęs elektroninį laišką, įvertina situaciją ir jei prekių grąžinimo prašymas yra tenkinamas, padengia netinkamos kokybės prekės grąžinimo kurjeriu išlaidas. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų: prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, išsaugota originalioji pakuotė. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.

 16. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės, Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui. Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, arba sukeisti ją su tinkamos kokybės preke, vadovaujantis  Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu.

 17. Netinkamos kokybės  prekės turi būti grąžinamos per 14 (keturiolika) dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų netinkamos kokybės prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

 18. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančių prekių parametrai gali neatitikti realių prekių parametrų dėl naudojamų monitorių ypatybių.

 19. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

 20. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 21. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių.

 22. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.